zobacz kurs e-learning

Szkoły ponadgimnazjalne i pomaturalne

Dane o szkole
Nazwa szkoły:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Gmina:
Ulica:
Nr:
Pkt. 1 Proszę określić typ Państwa Szkoły
Pkt. 2 Proszę podać łączną liczbę nauczycieli, prowadzących zajęcia w Państwa szkole w tym roku szkolnym:

Pkt. 3 Proszę podać łączną liczbę etatów, obsadzonych w Państwa Szkole w tym roku szkolnym

Pkt. 4 Czy odczuwacie Państwo braki kadrowe?
Pkt. 5 Proszę określić w liczbie nauczycieli wielkość braków kadrowych w tym roku szkolnym:

Pkt. 6 Proszę określić w liczbie etatów wielkość braków kadrowych w tym roku szkolnym

Pkt. 7 Proszę wymienić specjalności, których dotyczą braki kadrowe w Państwa Szkole w tym roku szkolnym oraz określić liczbę Kraków dla każdej specjalności w liczbie brakujących nauczycieli.
Proszę każdą z brakujących specjalności wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Specjalność Liczba brakujących nauczycieli
1
2
3
4
5
Pkt. 8 Proszę wymienić profile/kierunki kształcenia w Państwa szkole w minionym roku szkolnym oraz proszę podać liczbę zeszłorocznych absolwentów dla poszczególnych profili/kierunków kształcenia.
Proszę każdy z profili/kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Profil/kierunek kształcenia Liczba absolwentów w minionym roku szkolnym
1
2
3
4
5
Pkt. 9 Czy w tym roku szkolnym zlikwidowano w Państwa Szkole jakieś profile/kierunki kształcenia?
Pkt. 10 Proszę wymienić zlikwidowane profile/kierunki kształcenia w Państwa Szkole w tym roku szkolnym oraz przyczyny ich likwidacji.
Proszę każdy zlikwidowany profil/kierunek i przyczynę jego likwidacji wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Profil/kierunek zlikwidowany Przyczyna/przyczyny likwidacji
1
2
3
4
5
Pkt. 11 Czy w tym roku szkolnym uruchomiono w Państwa Szkole nowe profile/kierunki kształcenia?
Pkt. 12 Proszę wymienić nowouruchomione profile/kierunki kształcenia w Państwa Szkole w tym roku szkolnym i przyczyny ich uruchomienia.
Proszę każdy z nowych profili/kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Nowouruchomiony profil/kierunek kształcenia Przyczyna/przyczyny uruchomienia
1
2
3
4
5
Pkt. 13 Czy w tym roku szkolnym w Państwa Szkole prowadzi się praktyczne kształcenie w zawodzie?

Pkt. 14 Który z niżej wymienionych języków obcych jest nauczany w Państwa Szkole?
Proszę zaznaczyć właściwy symbol odpowiedzi

angielski

niemiecki

rosyjski

inne języki obce (jakie?)

Pkt. 15 Proszę podać liczbę absolwentów Państwa Szkoły w minionym roku szkolnym, którzy zaliczyli na egzaminie końcowym (maturalny, dyplomowy, końcowy) język obcy na poziomie podstawowym

Pkt. 16 Proszę podać liczbę absolwentów Państwa Szkoły w minionym roku szkolnym, którzy zaliczyli na egzaminie końcowym (maturalny, dyplomowy, końcowy) język obcy na poziomie rozszerzonym

Pkt. 17 Czy w Państwa Szkole komputery są udostępniane uczniom?

W szkole brak komputerów

Są komputery, które są udostępniane uczniom tylko na niektórych zajęciach lekcyjnych (np. zajęcia z podstaw informatyki itp.), liczba komputerów:

Są komputery ogólnie dostępne (poza zajęciami lekcyjnymi),
liczba komputerów:

Pkt. 18 Czy w Państwa Szkole istnieje dostęp do Internetu w salach szkolnych?
Pkt. 19 Proszę podać aktualną łączną liczbę uczniów w Państwa Szkole.

Pkt. 20 Proszę podać liczbę punktów niezbędną by dostać się do Państwa Szkoły w ostatniej rekrutacji.

Pkt. 21 Proszę podać liczbę absolwentów, którzy ukończyli Państwa Szkołę w minionym roku szkolnym.