zobacz kurs e-learning

Kapitał ludzki : Przedsiębiorcy, urzędy państwowe, banki i instytucje ubezpieczeniowe

Pkt. 1 Proszę podać łączną liczbę pracujących w Państwa przedsiębiorstwie na koniec 2010 r.

Pkt. 2 Proszę określić w liczbie pracowników wielkość obecnych braków kadrowych. W przypadku nie występowania braków kadrowych wpisać 0.

Pkt. 3 Proszę wymienić specjalności, których dotyczą braki kadrowe w Państwa przedsiębiorstwie wraz z liczbą brakujących pracowników danej specjalności.
Lp. Specjalność Liczba brakujących pracowników danej specjalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 4 Proszę wymienić zawody, których dotyczą braki kadrowe w Państwa przedsiębiorstwie wraz z liczbą brakujących pracowników danego zawodu.
Lp. Rodzaj stanowiska Liczba brakujących pracowników
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 5 Czy w minionym roku 2010 ograniczyli Państwo w Państwa przedsiębiorstwie liczbę jakiś stanowisk pracy, nie likwidując ich całkowicie?
Pkt. 6 Proszę wymienić rodzaje tych stanowisk i podać liczbę ograniczonych miejsc pracy na tych stanowiskach w Państwa przedsiębiorstwie w minionym roku 2010.
Lp. Rodzaj stanowisk prac, na którym ograniczono liczbę miejsc pracy Liczba ograniczonych miejsc pracy tego rodzaju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 7 Proszę wymienić przyczyny ograniczenia liczby miejsc pracy według stanowisk pracy.
Lp. Rodzaj stanowiska pracy, na którym ograniczono liczbę miejsc pracy Przyczyna/przyczyny ograniczenia liczby miejsc pracy na tym stanowisku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 8 Czy w minionym roku 2010 zlikwidowali Państwo w Państwa przedsiębiorstwie jakieś stanowiska pracy?
Pkt. 9 Proszę wymienić rodzaje stanowiska pracy i podać liczbę zlikwidowanych miejsc pracy na tym stanowisku w Państwa przedsiębiorstwie w minionym roku 2010.
Lp. Rodzaj zlikwidowanego stanowiska Liczba zlikwidowanych miejsc pracy na tym stanowisku Przyczyna/przyczyny likwidacji tego rodzaju stanowiska
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 10 Czy w minionym roku 2010 zwiększyli Państwo zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie na funkcjonujących stanowiskach pracy?
Pkt. 11 Proszę wymienić rodzaje stanowiska pracy i podać liczbę nowozatrudnionych na tych stanowiskach pracy w Państwa przedsiębiorstwie w minionym roku 2010.
Lp. Rodzaj stanowiska pracy, na którym zwiększono zatrudnienie w 2010 roku Liczba nowozatrudnionych w 2010 roku na tym stanowisku pracy Przyczyna/przyczyny zwiększenia zatrudnienia na tym stanowisku pracy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 12 Czy w minionym roku 2010 utworzyli Państwo w Państwa przedsiębiorstwie nowe stanowiska pracy, tzn. obejmujące zakres nowych obowiązków?
Pkt. 13 Proszę wymienić rodzaje nowych stanowisk i podać liczbę zatrudnionych na tych nowych stanowiskach pracy w Państwa przedsiębiorstwie w minionym roku 2010.
Lp. Rodzaj nowoutworzonego stanowiska pracy Liczba nowych miejsc pracy tego rodzaju Przyczyna/przyczyny utworzenia tego rodzaju stanowiska
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 14 Proszę wymienić rodzaje umiejętności (kwalifikacje), których oczekiwaliby Państwo od nowo zatrudnianych pracowników, a które powinni zdobyć w okresie swojej edukacji. Proszę ten wykaz przedstawić według stanowisk pracy, które mogliby Państwo utworzyć w swoim przedsiębiorstwie lecz z braku tych umiejętności nie możecie tego zrobić.
Lp. Stanowisko pracy, którego nie mogą Państwo utworzyć z braku specjalisty o określonych umiejętnościach (kwalifikacjach) Rodzaj umiejętności (kwalifikacji) niezbędny do pełnienia funkcji na tym stanowisku Liczba możliwych nowych miejsc pracy na tym stanowisku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 15 Czy w minionym roku 2010 utrzymywali Państwo kontakt z jakąś instytucją edukacyjną/szkoleniową, która może wykształcić lub podnieść kwalifikacje swoich absolwentów?
Pkt. 16 Proszę wskazać charakter tego kontaktu.

Konsultacje dotyczące profili kształcenia

Specjaliście z naszej firmy prowadzili niektóre zajęcia

Specjaliści z naszej firmy zrealizowali całe szkolenie

Przyjęliśmy uczestników programu edukacyjnego na praktykę

Skierowaliśmy naszych pracowników na szkolenia lub dokształcanie się

Inne (jakie?)

Pkt. 17 Instytucja edukacyjne w naszym regionie nie są zainteresowane konsultacjami z jednostkami gospodarczymi w zakresie profili kształcenia.

nie są zainteresowane

są zainteresowane

Jednostki gospodarcze w naszym regionie nie są zainteresowane współpracą z instytucjami edukacyjnymi w zakresie profili kształcenia.

nie są zainteresowane

są zainteresowane

Specjaliści z naszego przedsiębiorstwa posiadają umiejętności, pozwalające im na współrealizację zajęć dydaktycznych rozszerzające profile kształcenia o poszukiwane umiejętności.

tak

nie

Nasze przedsiębiorstwo w 2010 r. otrzymywało zgłoszenia z instytucji edukacyjnych skierowania uczestników programów edukacyjnych (uczniowie, studenci, słuchacze szkoleń itp.) na praktyki

tak

nie

Nasze przedsiębiorstwo w 2010 r. poszukiwało praktykantów w instytucjach edukacyjnych (uczniów, studentów, słuchaczy szkoleń itp.)

tak

nie

Nasze przedsiębiorstwo było zainteresowane w 2010 r. przeszkoleniem pracowników, podnoszącym kwalifikacje pracowników

tak

nie

W naszym regionie nie ma instytucji szkolących pracowników w poszukiwanym przez nas kierunku

nie ma