zobacz kurs e-learning

BAZA ZAMAWIANYCH PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

Pkt. 1 Proszę określić rodzaj pracy
Pkt. 2 Proszę podać sugerowany temat pracy
Pkt. 3 Proszę określić dyscyplinę naukową pracy
3.1 3.2 3.3 3.4 inne:
Pkt. 4 Proszę określić słowa kluczowe/hasła opisujące problematykę pracy
4.1 4.2 4.3 4.4 inne:
Pkt. 5 5. Skrócony opis pracy (streszczenie) maksymalnie 4000 znaków
Pkt. 6 Proszę podać termin wykonania pracy w formacie mm-rrrr
Pkt. 7 7. Proszę podać informacje dotyczące oczekiwanego wykonawcy (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

7.1 Jeden wykonawca
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) szkoły średniej zawodowej
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) studiów wyższych I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub szkoły pomaturalnej
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) studiów II stopnia ( magisterskich)
  doktorant
  osoba z tytułem naukowym doktora
  osoba z tytułem naukowym doktora habilitowanego lub profesora
  wykonawca – praktyk gospodarczy
  inny:

7.2 Grupa wykonawców
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) szkoły średniej zawodowej
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) studiów wyższych I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub szkoły pomaturalnej
  absolwent (słuchacz ostatniego roku) studiów II stopnia ( magisterskich)
  doktorant
  osoba z tytułem naukowym doktora
  osoba z tytułem naukowym doktora habilitowanego lub profesora
  wykonawca – praktyk gospodarczy
  inny:

7.3 Sugerowany kierownik pracy
  przedstawiciel środowiska naukowego
  praktyk gospodarczy
Pkt. 8 Proszę określić proponowany poziom wsparcia finansowego zamawianej pracy

Pod pojęciem „wsparcie finansowe” rozumiemy wartość dofinansowania pracy ze środków Zamawiającego.
Pkt. 9 Proszę podać dane dotyczące odbiorcy pracy

Imię i nazwisko/ nazwa Zamawiającego

Adres korespondencyjny ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

Telefon stacjonarny prefiks numer

Adres mailowy

Strona WWW

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon stacjonarny prefiks numer

Telefon komórkowy

Adres mailowy