zobacz kurs e-learning

Partnerski projekt

22 listopada 2011r.

W dniu 31 marca 2011 roku zakończyła się realizacja projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”. Wartość projektu wyniosła - 598 000 zł,  w tym kwota dofinansowania – 521 000 zł. Projekt był realizowany w okresie od 1.06.2009 r. do 31.03.2011 r. Partnerami Miasta Siedlce w projekcie były dwie instytucje warszawskie: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w Warszawie oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie.
Projekt miał charakter badawczy. Celem ogólnym projektu było diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy i dostarczenie wiedzy instytucjom szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian  w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.
Wiedza ta z założenia ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców. Dzięki realizacji projektu, jak zauważono na konferencji podsumowującej, wśród beneficjentów projektu są także szkoły, ich dyrektorzy, rady pedagogiczne i uczniowie. Zebrana w wielu opracowaniach i raportach wiedza będzie służyć dalszej modyfikacji oferty kształcenia zawodowego w naszym mieście. Rezultatem tego projektu jest platforma edukacyjna Siedlecki Portal Informacyjno – Badawczy.


www.spib.pl.Wypełnij ankietę i pomóż nam poprawić współpracę szkół z pracodawcami!

wypełnij ankietę